Optimaal rendement van landbouwgrond

op korte én lange termijn

Akkerbouwers die voor de rotatieteelt van hun gewassen goede grond nodig hebben. En melkveehouders die stoppen met hun bedrijf of om een andere reden meer grond hebben dan voor eigen gebruik nodig is. Deze twee groepen agrarische ondernemers samenbrengen is de hoofdgedachte achter het Bodemplan, het innovatieve en duurzame concept met als doelstelling een optimaal rendement van landbouwgronden op bovenal de lange termijn.

Te eenzijdig en te intensief

Wat zien we op het vlak van bodemgebruik en -kwaliteit gebeuren in de agrarische sector? Aan de ene kant is er de groeiende vraag naar goede vollegrond voor voedselproductie, terwijl het aanbod van kwaliteitsgrond afneemt. Aan de andere kant zien we gronden vrijkomen bij melkveehouders. Maar ook: de beschikbare grond wordt te eenzijdig en te intensief gebruikt, waardoor de water- en bodemkwaliteit snel vermindert. Voor de korte termijn vaak geen punt, voor de lange termijn funest. Ook wat betreft de biodiversiteit en het nitraatgehalte treden negatieve effecten op. Voortzetting van deze aanpak levert enkel verdere verslechtering op, en uiteindelijk vermindering van rendement of beleidsingrijpen op basis van wet- en regelgeving.

Grondpool staat centraal

Het concept Bodemplan doorbreekt de vicieuze cirkel door de betrokken partijen bij elkaar te brengen. Het gaat en staat voor regeneratieve landbouw. De basis is het met maatwerk gaan en staan voor gezamenlijk rentmeesterschap. De krachten worden gebundeld in een vereniging, waarvan de Vereniging Duurzaam Bodembeheer Land van Cuijk en Maasduinen een goed voorbeeld is. Centraal staat de opgezette grondpool, waarbinnen grondgebruik met het oog op rotatie via gezamenlijk rentmeesterschap wordt gefaciliteerd. Dit zonder van eigendomssituatie te veranderen. Alle wettelijke en fiscale aspecten voor de eigenaren en afnemers worden geregeld en geborgd. Het is fiscaal veilig en er is geen aantasting van eigendom.

Individueel en algemeen belang

Het samenbrengen van grondeigenaren en -gebruikers staat voor een integrale aanpak, waarbij het individuele en het algemene belang hand in hand gaan. Grondeigenaren worden ontzorgd, met het oog op een stabiel rendement binnen alle fiscale en wettelijke kaders, ook na het stoppen van hun (veeteelt)bedrijf. Grondgebruikers kunnen telen op hoogwaardige grond, ook in gebieden waar de mate van uitspoeling hoog is. Gekeken naar het algemeen belang worden zorgen weggenomen of verminderd als het gaat over onder meer het nitraatgehalte, daling van het grondwater en biodiversiteit.
Voor alle info over het maatwerk van het Bodemplan: bodembeheerlvcm.nl.

Peter van Iperen zet bodembeheer op de schop

Optimaal rendement van landbouwgrond

op korte én lange termijn

Akkerbouwers die voor de rotatieteelt van hun gewassen goede grond nodig hebben. En melkveehouders die stoppen met hun bedrijf of om een andere reden meer grond hebben dan voor eigen gebruik nodig is. Deze twee groepen agrarische ondernemers samenbrengen is de hoofdgedachte achter het Bodemplan, het innovatieve en duurzame concept met als doelstelling een optimaal rendement van landbouwgronden op bovenal de lange termijn.

Te eenzijdig en te intensief

Wat zien we op het vlak van bodemgebruik en -kwaliteit gebeuren in de agrarische sector? Aan de ene kant is er de groeiende vraag naar goede vollegrond voor voedselproductie, terwijl het aanbod van kwaliteitsgrond afneemt. Aan de andere kant zien we gronden vrijkomen bij melkveehouders. Maar ook: de beschikbare grond wordt te eenzijdig en te intensief gebruikt, waardoor de water- en bodemkwaliteit snel vermindert. Voor de korte termijn vaak geen punt, voor de lange termijn funest. Ook wat betreft de biodiversiteit en het nitraatgehalte treden negatieve effecten op. Voortzetting van deze aanpak levert enkel verdere verslechtering op, en uiteindelijk vermindering van rendement of beleidsingrijpen op basis van wet- en regelgeving.

Grondpool staat centraal

Het concept Bodemplan doorbreekt de vicieuze cirkel door de betrokken partijen bij elkaar te brengen. Het gaat en staat voor regeneratieve landbouw. De basis is het met maatwerk gaan en staan voor gezamenlijk rentmeesterschap. De krachten worden gebundeld in een vereniging, waarvan de Vereniging Duurzaam Bodembeheer Land van Cuijk en Maasduinen een goed voorbeeld is. Centraal staat de opgezette grondpool, waarbinnen grondgebruik met het oog op rotatie via gezamenlijk rentmeesterschap wordt gefaciliteerd. Dit zonder van eigendomssituatie te veranderen. Alle wettelijke en fiscale aspecten voor de eigenaren en afnemers worden geregeld en geborgd. Het is fiscaal veilig en er is geen aantasting van eigendom.

Individueel en algemeen belang

Het samenbrengen van grondeigenaren en -gebruikers staat voor een integrale aanpak, waarbij het individuele en het algemene belang hand in hand gaan. Grondeigenaren worden ontzorgd, met het oog op een stabiel rendement binnen alle fiscale en wettelijke kaders, ook na het stoppen van hun (veeteelt)bedrijf. Grondgebruikers kunnen telen op hoogwaardige grond, ook in gebieden waar de mate van uitspoeling hoog is. Gekeken naar het algemeen belang worden zorgen weggenomen of verminderd als het gaat over onder meer het nitraatgehalte, daling van het grondwater en biodiversiteit.
Voor alle info over het maatwerk van het Bodemplan: bodembeheerlvcm.nl.

Peter van Iperen zet bodembeheer op de schop
graphic-1

Een gezonde bedrijfsvoering
begint aan de basis